Got Questions? click to contact Talk to An expert!

Hardinge® Quest®-系列車削中心機的設計旨在達到您需要的快速更換以大幅降低設定及循環時間的需求。QUEST-系列機械包括我們已經取得專利的可互換頂板,讓您可針對特定的加工或加工範圍以及全球知名的快速切換的筒夾型心軸進行預先加工。QUEST系列最適合搭配瑞士機械加工操作,使用於全球數千台機器設備上,同時也提供增強的自動化功能和自動化機器人零件處理功能,達到最高的使用價值。

這種新世代的新機器具有以下的加強功能,包括換刀時間加快4倍、X軸行程增加172%、X軸進給速率增加18% 、Z軸進給速率增加57%, FANUC刀盤驅動伺服馬達更剛性,及樓板空間減少30%等。

滑動以查看完整選單
技術資料
Quest GT27 Quest CHNC 27 Quest CHNC 42
Spindle HP 10 HP (7.5千瓦) 10 HP (7.5千瓦) 10 HP (7.5千瓦)
心軸速度 8,000 RPM 8,000 RPM 5,000 RPM
夾頭尺寸 4" (101.6 mm) 5C
6英吋(150公釐)16C
4" (101.6 mm) 5C
6英吋(150公釐)16C
4" (101.6 mm) 5C
6英吋(150公釐)16C
X-軸行程 11.976" (304.2 mm) 12.764" (324.21 mm) 12.764" (324.21 mm)
Z-軸行程 11.063英吋(281公釐)5C
10.413" (264.5 mm) 16C
12.45" (316.23 mm) 5C
11.80" (299.72 mm) 16C
12.45" (316.23 mm) 5C
11.80" (299.72 mm) 16C
桿尺寸 1.062" (27 mm) 1.062" (27 mm) 1.653" (42 mm)
數控化控制單位 FANUC 32 bit 2 liT FANUC 32I FANUC 32I
機械大約重量 4,500 lbs (2,040 kg) 4,500 lbs (2,040 kg) 4,500 lbs (2,040 kg)
樓板空間 77" x 58.62" x 64.10"
(1,956 mm x 1,489 mm x 1,628 mm)
77" x 58.62" x 64.10"
(1,956 mm x 1,489 mm x 1,628 mm)
77" x 58.62" x 64.10"
(1,956 mm x 1,489 mm x 1,628 mm)
所有資料皆可隨時更改,恕不另行通知
滑動以查看完整選單